TRANSPORTEKONOMI - INDEX

Förändringar i index

Ett arbete med förändringar av index pågår under hösten 2017. Översynen är begärd av Sveriges Åkeriföretag och de frågeställningar som är aktuella är bland annat hantering av andra drivmedel än diesel i T08 serier, ändrade bruttoviktsregler och översyn av hur kostnadsslaget reparationer fastställs.

I augusti 2017 är bedömningen att det inte blir några nya serier som speglar bruttovikt på 74 ton. Det mesta tyder på att vägnätet som upplåts för 74 ton är begränsat och fragmentieserat. Transportavtal som bygger på att 74 tons bruttovikt ska användas blir därför "special" där parterna rimligen måste göra detaljerade överenskommelser om hur kostnadsutveckling, ändrade regler om vägnät mm ska påvera en affär. Allt eftersom 74 ton blir mer allmänt ökar förutsättningar för att skapa kostnadsavläsningar som speglar vad som kan kallas typiska kostnader med 74 tons fordon.

Målet är att förändringarna ska börja gälla från januari 2018 och att programmet SÅindex 5 strax därefter ska få en uppföljare som klarar de nya förändringarna.

Kostnadsutvecklingen för lastbilstransporter

SCB mäter kostnadsutvecklingen för åtta olika kostnader vid lastbilstransporter. De två viktigaste mätningarna är förarkostnad och dieselkostnad. För de flesta typer av transporter är dessa två kostnader tillsammans runt två tredjedelar av alla kostnader.

Mätningarna av enskilda kostnadsslag viktas samman till olika typtransportserier. En sådan serie är Långväga distribution och en annan heter skogsråvara.

Kostnadsmätningarnas resultat presenteras som indextal där talet 100,0 motsvarar kostnaderna när serien började mätas.

Sammanvägda typtransportindex används för att reglera priser vid lastbilstransporter när en affärsuppgörelse avser en längre tid. Svängningarna i branschens kostnader är helt enkelt så stora att det skulle vara svårt att ha en fungerande marknad om osäkerheten om kostnadsutvecklingen tvingar aktörerna att gissa.

Kostnadsslaget diesel används av stora delar av branschen för att beräkna en rörlig priskomponent, DMT (drivmedelstillägg).

På vår webb hittar ni information om vad det finns för indexserier, indextal enligt SCB:s mätningar, exempel på avtalstexter med mera.

Vi vill ha en fungerande marknad för lastbilstransporter och då är det viktigt med en fungerande prisbildning med möjlighet att minska osäkerheten vid långvariga affärsuppgörelser.

Bli medlem