PRESS & OPINION - OPTIMALA FORDON

Optimala fordon

OPTIMALA FORDON – ETT KLIMATSMART VAL

Lastbilen är oumbärlig. Inom EU transporteras cirka 85 procent av antalet ton gods på kortare sträckor än 150 km. 90 procent av varuvärdet för gods transporteras på väg i EU.

 

På längre avstånd finns alternativa trafikslag, till exempel kombitrafik, järnväg eller sjöfart. Trafikslagen lastbil, båt och tåg kompletterar varandra mycket mer än de konkurrerar. För att minska miljöpåverkan för transporter måste alla trafikslag effektiviseras eftersom de inte är utbytbara.

 

För att effektivisera transporter med lastbil har tillåten bruttovikt ökat efter hand i Sverige och är nu 64 ton inom fordonslängden 25,25 m. Framgångsrika försök har genomförts i Sverige med högkapacitetstransporter HCT där tillåten bruttovikt och fordonslängd har ökats upp till ca 90 ton och ca 33 m fordonslängd.

 

Trafikverket har redovisat ett regeringsuppdrag där tillåten bruttovikt för lastbilar i Sverige föreslås höjas från 64 ton till 74 ton vilket skulle ge en samhällsnytta som är 2,5 gånger större än kostnaden. Om tillåten fordonslängd i Sverige samtidigt tillåts öka till 34 meter så blir samhällsnyttan 11 gånger större än kostnaden enligt Trafikverkets redovisning.

 

Sveriges Åkeriföretag anser att:

  • Alla trafikslag behöver effektiviseras och kompletterar varandra mycket mer än de konkurrerar.
  • Tyngre och längre lastbilar, 74 ton och 34 meter, medverkar till lägre kostnader, bra trafiksäkerhet och lägre miljöpåverkan. Samhällsnyttan är upp till 11 gånger större än kostnaden.
Bli medlem