PRESS & OPINION - KONKURRENS

Konkurrens

KONKURRENS

Konkurrenssituationen i transportnäringen är stenhård.  Åkerier som bedriver illegal verksamhet har ökat kraftigt i antal och är av både utländskt och svenskt ursprung.

 

Överträdelserna rör till exempel brist på yrkestrafiktillstånd, överträdelser mot cabotageförordningen och utebliven betalning av lagstadgade avgifter och skatter. Andra delar är bland andra brott mot kör- och vilotider, smuggling, människohandel och stölder (främst diesel).

 

Det finns en efterfrågan på tjänster som resultat av det låga pris som offereras. Dessa extrainkomster och lagbrott har en lägre kostnadsbild vilket har skapat en köpmarknad. Det orsakar en marknadsstörning som är märkbar och slår ut seriösa åkerier vilket vi anser är helt oacceptabelt.

 

Det flertal myndigheter som ansvarar för branschen måste samverka betydligt bättre än idag eftersom fusk ofta sker på flera områden och rör flera myndigheter. Utan fungerande kontroll- och tillsynsverksamhet har seriösa åkerier svårt att vara lönsamma vilket resulterar i konkurser, arbetslöshet och minskade skatteintäkter.

 

Sveriges Åkeriföretag anser att:

  • De myndigheter som ansvarar för branschen måste samverka betydligt bättre än idag eftersom fusk ofta sker på flera områden och berör flera myndigheter.
  • Det behövs välfungerande och effektiva kontroll- och tillsynsmyndigheter för att verka brottsförebyggande
  • Upphandlande myndigheter har både ett lagenligt och moraliskt beställaransvar att ta hänsyn till. 

Cabotage

Med cabotagetransporter avses när ett transportföretag under en begränsad period utför inrikes transporter för annans räkning i en medlemsstat där företaget inte är etablerat.

 

Transportföretag från alla EU- och EES-länder har rätt att utföra cabotagetransporter i Sverige och vice versa.  Ett transportföretag som kommer med last i internationell trafik har rätt att utföra upp till tre cabotagetransporter inom sju dagar efter sista lossningen av det internationella godset.

 

Den utländska konkurrensen via cabotage varierar stort både geografiskt och mellan transporter av olika godsslag. Svenska åkerier utför också cabotage i andra länder, dock inte i någon större omfattning på grund av kostnadsläget.

Problemet med cabotage i Sverige är att polisen inte kontrollerar om utländska åkerier utför transporterna på ett lagligt sätt. Detta trots att EU-förordningen anger vilka dokument som föraren ska kunna visa upp för att visa om det handlar om en cabotagetransport eller inte. Den som bryter mot cabotagereglerna ska hindras från fortsatt färd.  

 

Sveriges Åkeriföretag anser att:

  • Internationella/cabotage/kombi-transporter ska utföras i enlighet med gällande regler och lagstiftning.
  • Polisen ska öka sina kontroller av både inhemska och utländska transporter.
  • Klampning, det vill säga, kvarhållande av fordon, ska tillämpas i hela landet för att stävja brott. 
Bli medlem