FAIR TRANSPORT - SAMARBETE MED Q3

Samarbete med Q3

FÖR FLER SUNDA TRANSPORTER PÅ VÅRA SVENSKA VÄGAR

Med Fair Transport vill vi underlätta för transportköpare att göra bra val. Det är också därför vi samarbetar med Q3 – Forum för hållbara transporter, en ideell förening som arbetar för att det ska bli enklare att köpa och sälja hållbara godstransporter. Tillsammans kan vi, både transportköpare och transportsäljare, skapa fler sunda transporter på våra svenska vägar.

 

Konsten att upphandla en sund transport

Medlemmarna i Q3 – Forum för hållbara transporter får tillgång till Q3 12, ett webbaserat upphandlingsverktyg speciellt utvecklat och anpassat för dem som vill upphandla transporter med hållbarhetskrav. Innehållet i upphandlingsverktyget har blivit något av en norm i transportbranschen.

 

Med Q3 12 skapar transportköparen ett digitalt frågeformulär utifrån ett hundratal frågor som kretsar kring socialt ansvarstagande, arbetsmiljö, trafiksäkerhet och miljö. Transportköparen gör ett urval som stämmer överens med deras behov och krav och skickar sedan ut frågeställningarna till utvalda transportörer.

 

Systemet bygger på fyra ISO-standards; ISO 26000 (socialt ansvarstagande), OHSAS 18000 (arbetsmiljö), ISO 39000 (trafiksäkerhet) och ISO 14000 (miljö). Till verktyget hör också en en metodhandledning som guidar användaren genom hela transportköpet.

 

Q3 12 är utvecklat tillsammans med organisationens medlemmar – representanter för både upphandlare och utförare av transporter från olika branscher – för att säkerställa att det passar alla slags godstransporter på väg.

 

Ett hållbart medlemskap

Det krävs kunskap för att kunna ställa rätt krav och se vad som utmärker en hållbar transport. Och som medlemmar i Q3 – Forum för hållbara transporter, får du som transportköpare en god hjälp på vägen.

 

Förutom själva upphandlingsverktyget kan ni dra nytta av Q3s expertrådgivning, få nya kunskaper och utbyta erfarenheter med andra medlemmar, få hjälp med att bedöma transportavtal och mycket mer. Som medlem bidrar du och ditt företag eller organisation också till att höja kvaliteten i transportbranschen. Ni är med i utvecklingen av en mer hållbar transportnäring.

 

För mer information

www.q3.se kan du läsa med om upphandlingsverktyget och vad du får som medlem.


 

NÅGRA RÖSTER OM Q3

 

 

”Med Q3 får vi ett verktyg som hjälper oss att välja de seriösa transportörerna.”

Lena Widell, kategoriansvarig transporter, Cramo Group

 

Fördelarna med Q3 12 upphandlingsverktyg är flera. Framför allt får vi tillgång till ett objektivt frågebatteri byggt på expertkunskaper. Ett underlag som vi kan plocka och anpassa innehållet ifrån, och som gör att vi ställer relevanta krav. Vi är ju själva inte experter, vi behöver det stödet.

 

På Cramo arbetar vi aktivt med hållbarhetsfrågor. Vi är medlemmar i UN Global Compact; världens största frivilliga nätverk inom ”social responsibility”, vi har en egen Code of Conduct och vi är certifierade inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Vi ger också ut en hållbarhetsredovisning varje år. Att vara med i Q3 – Forum för hållbara transporter är ytterligare ett sätt att ta ansvar.

 

För oss är en hållbar transport en transport som är trafiksäker, erbjuder en bra arbetsmiljö och utförs med minsta möjliga miljöpåverkan. Vi väger också in kvalitetsaspekten; att leveransen är komplett och kommer till rätt plats i rätt tid.

 

För oss är hållbarhetsfrågorna mycket viktiga. De är dessutom en del av vår affär. Genom att dela maskiner med andra minskar behovet av att äga och underhålla egna.

 

Lena Widell är kategoriansvarig för transporter inom Cramo Group som hyr ut maskiner, utrustning och flyttbara lokaler till framför allt byggindustrin. Cramo har totalt 360 depåer i Europa och varje år upphandlas transporter för cirka 45 miljoner euro.

 

 

”Tack vare en gemensam utgångspunkt blir det enklare att bemöta transportköparnas krav.”

Kenneth Wageby, VD HML Haga Mölndal Lastbilcentral

 

Q3 är ett grundläggande och komplett dokument som rör frågor kring trafiksäkerhet, miljö, ansvar och kvalitet, ur vilket vi gemensamt kan välja vad vi vill utveckla och förbättra.

 

Om vi och våra kunder har ett gemensamt mål, till exempel att minska bränsleförbrukningen, är det viktigt att vi har ett och samma system och struktur att utgå ifrån. När vi möter kunder som alla har olika upphandlingssystem och olika sätt att upphandla samma sak, så tar det tid och kraft, både för dem och för oss. Tack vare ett gemensamt dokument blir det mycket enklare. Vi spar tid och pengar i form av minskad administration.

 

Den största fördelen med Q3 är att vi konkurrerar med andra transportsäljare på samma goda villkor. Det ställs samma krav. Och rätt slags krav. Det handlar om innehållet i transporterna, inte bara om lägsta möjliga pris.

 

Kan vi leva upp till kraven på hållbarhet, och hantera hållbarhetsfrågorna på rätt sätt, vinner vi stora konkurrensfördelar. Vi får både transportköpare och åkerier att söka sig till oss.

 

Kenneth Wageby är VD på HML Haga Mölndal Lastbilcentral i Göteborg. HML är en sammanslutning av 94 åkerier som tillsammans förfogar över cirka 200 fordon inom schakt, anläggning, distribution, avfall och specialtransporter.

 

 

”Fler och fler företag inser att deras transporter spelar stor roll för ett hållbart samhälle.”

Claes Tingvall, fd Trafiksäkerhetsdirektör, Trafikverket

 

Idén med Q3 är att vara ett instrument på marknaden – ett sätt att mäta, betygsätta och följa upp hållbarhetsfrågor. Idén är också att skapa ett gemensamt underlag för både köpare och säljare av transporter, som förenklar samarbetet och gör det lättare att infria målen.

 

Tidigare har mycket av arbetet kring hållbarhetsfrågor handlat om vackra ord, men fler och fler företag inser att deras transporter spelar stor roll för ett hållbart samhälle. Anser man sig som företag vara en del av samhället, vilket man ju är, bör man bry sig om även transporterna.

 

Genom att komma överens om samma mål, och sätten att nå dem, så stödjer du också de anställda på ett åkeri att agera på rätt vad gäller till exempel trafiksäkerhet och att hålla hastighetsbegränsningarna, trots att den rådande normen bland många kollegor i branschen kanske säger någonting annat.

 

Q3 är ett instrument för att visa vad som verkligen görs, och hur det görs. Ett sätt att definiera och konkretisera företagets värderingar.

 

Claes Tingvall är fd trafiksäkerhetsdirektör på Trafikverket och en av initiativtagarna till den idé om att mäta och betygsätta hållbarhetsfrågor som resulterade i Q3 – Forum för hållbara transporter. 2014 tilldelades Claes Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens guldmedalj för sitt arbete inom trafiksäkerhetsområdet.

 

 

”För att åstadkomma långsiktig förändring och förbättring måste vi se till helheten.”

Rickard Gegö, VD Sveriges Åkeriföretag

 

En transport handlar sällan om att bara flytta en vara från A till B. Det handlar snarare om att lägga ett komplicerat logistikpussel som består av många olika delar. Fordonets skick, vilket bränsle som används, hur fyllnadsgraden ser ut, förarbyten, samlastning… För att lägga detta pussel på det mest hållbara sättet krävs stor kunskap, både hos köparen och säljaren. Den kunskapen finns hos Q3 – Forum för hållbara transporter.

 

Idén med Q3 – Forum för hållbara transporter speglar också idén med Fair Transport, vårt ställningstagande för sunda transporter från sunda åkeriföretag. En hållbar transport är en transport som flyttar mesta möjliga gods på bästa möjliga sätt, med hänsyn tagen till miljöpåverkan, trafiksäkerhet och arbetssituation för alla inblandade. Q3s upphandlingsverktyg tar ett helhetsgrepp och fokuserar på innehållet och kvaliteten i transporten.

 

Ju fler transportköpare som använder Q3s verktyg, desto tydligare krav kommer att ställas på oss i åkerinäringen. Tillsammans med Q3 är vi med och förtydligar samhällets förväntningar på vår bransch. Och kan skapa fler hållbara och sunda transporter på våra svenska vägar.

 

Bli medlem