PRESSRUM - ÅKERIBAROMETERN

Åkeribarometern

För att få en uppfattning om konjunkturläget inom åkerinäringen tillfrågar Sveriges Åkeriföretag varje kvartal befattningshavare i ledande ställning inom transportsäljande åkeriföretag. Tack vare Åkeribarometern kan du ta del av aktuella trender inom åkerinäringen.

 

I underlaget till Åkeribarometern ställs frågor om efterfråga, produktion, investeringar, försäljningspriser och personalstyrka. I undersökningen bedömer svarspersonerna situationen för det egna företaget i tre månader bakåt och tre till sex månader framåt beroende på fråga.

 

I Åkeribarometern fokuserar vi på de intervjuades förväntningar på efterfrågan uttryckt som nettotal. Vi tar också fram nettotal för investeringsplaner samt bedömning av personalstyrkans förändring.

Bli medlem